sett

dane rejestrowe

SETT Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
z siedzibą w Krakowie
ul. Półłanki 80 lok. 203, 30- 740 Kraków

Wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego
Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy
dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział
Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
pod numerem KRS: 0000299364

REGON: 120617236

NIP: 9442176918

Kapitał założycielski w kwocie 50.000 PLN
wpłacony w całości.